خبرنامه

خبرنامه

با پر کردن فرم ساده زیر مشترک خبرنامه بخش فارسی وب سایت "مهاجران کانادا" شوید.

از این خبرنامه برای مطلع ساختن شما با پیام های جدید روی وب سایت استفاده خواهم کرد. نام و ایمیل شما در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.

پس از پر کردن فرم، ایمیلی به منظور تایید ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. لطفا دستور العمل های آن ایمیل را دنبال کنید تا ثبت نام شما تکمیل شود.

Share

98 thoughts on “خبرنامه

Comments are closed.