اصطلاحات کانادایی مرتبط با آب و هوا

اصطلاحات کانادایی مرتبط با آب و هوا

اصطلاحاتی که در زیر قرار می دهم توسط کانادایی ها استفاده می شوند. ممکن است سایر انگلیسی زبان ها هم این اصطلاحات یا مشابه آنها را در گفتگوهایشان استفاده کنند ولی من از این بابت زیاد مطمئن نیستم. اگر ساکن کشوری انگلیسی زبان هستید ممنون می شوم در این خصوص راهنمایی فرمایید.

در این دسته از اصطلاحات کلماتی که استفاده می شود به نوعی مرتبط با وضع آب و هواست weather ولی مفهوم نهایی آنها لزوما ارتباطی با آب و هوا ندارد.

اصطلاح
معنی
مثال
ترجمه مثال
under the weather
بدحال بودن
I didn't go to the party Saturday. I was feeling a bit under the weather
من شنبه به مهمانی نرفتم. کمی بدحال بودم
weather the storm
به سلامت از سختی ها عبور کردن
The recession was short-lived but many companies did not manage to weather the storm
دوره رکود اقتصادی کوتاه مدت بود ولی خیلی از شرکت ها نتوانستند به سلامت از سختی ها عبور کنند (دوام بیاورند)
full of hot air
وعده های دروغین دادن
Politicians are always accused of being full of hot air
سیاستمداران همواره به وعده های دروغین دادن متهم می شوند
It never rains but it pours
بدبختی ها یک باره به سر آدم می ریزند
My mother accepted the latest accident philosophically; she said, It never rains but it pours
مادرم آخرین تصادف را از نظر فلسفی پذیرفت. او گفت: "بدبختی ها یک باره به سر آدم می ریزند"
shoot the breeze
گپ زدن
We could get together sometime and shoot the breeze
می توانیم دور هم جمع شویم و گپ بزنیم
windfall
اتفاق خوش آیندی که انتظارش را نداشته اید
I didn't expect an income tax refund, so the money is a windfall
من انتظار برگرداندن مالیاتم را نداشتم بنابراین پولی که گرفته ام سورپریز است
in the wind
در حال شکل گیری یا اتفاق افتادن
She's been very secretive about that project - I have the feeling there's some changes in the wind
او اخیرا درباره پروژه خیلی مرموز بوده است. من احساس می کنم که اتفاقاتی در جریان است
a snowball's chance in the hell
شانسی نداشتن
He has a snowball's chance in the hell of winning the election
شانس او در انتخابات صفر است
snowed under
به شدت درگیر بودن
I can't take time off now - I am really snowed under at work
من نمی توانم مرخصی بگیرم. من واقعا به شدت درگیر کار هستم
under the sun
در دنیا
It just goes to show that there's nothing new under the sun
فقط نشان می دهد که خبری در دنیا نیست

حقوق قانونی و کپی رایت

نصب رایگان تولبار “مهاجرت به کانادا”

بالاترین: Balatarin

دنباله


Share
Comments are closed.